ප්ලාවිත බෝයාව

  • ප්ලාවිත බෝයාව / පොලිකාබනේට් / ජල රුවල් / ධාරාව

    ප්ලාවිත බෝයාව / පොලිකාබනේට් / ජල රුවල් / ධාරාව

    ප්ලාවිත බෝයාවට ගැඹුරු ධාරා ප්ලාවිතයේ විවිධ ස්ථර අනුගමනය කළ හැක.GPS හෝ Beidou හරහා පිහිටීම Lagrange මූලධර්මය භාවිතයෙන් සාගර ධාරා මැනීම සහ සාගර මතුපිට උෂ්ණත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම.Surface drift buoy ස්ථානය සහ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ සංඛ්‍යාතය ලබා ගැනීම සඳහා Iridium හරහා දුරස්ථ යෙදවීමට සහය දක්වයි.